Varsity Baseball- DH @ 5/3 Ballpark vs. West Catholic